Regulamin bonów MyBenefit

Ilość znalezionych towarów:
Regulamin oferty KODÓW WARTOŚCIOWYCH
dostępnych w systemie MyBenefit
Definicje:
MyBenefit: MyBenefit Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-333), przy ul. Powstańców Śląskich 28/30, wpisana do Rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 296321, NIP 897-17-36-512, o kapitale zakładowym w wysokości 1 358 350 zł.
Partner: Firma lub osoba fizyczna współpracująca z MyBenefit w zakresie oferowania swoich produktów lub usług dla
Użytkowników w Systemie.
System: system świadczeń pozapłacowych rozwijany i zarządzany przez MyBenefit.
Kod wartościowy, Kod: środek płatniczy (bon towarowy, karta podarunkowa) emitowany przez Partnera lub MyBenefit w formie
kodu elektronicznego, uprawniający do opłacenia całego asortymentu lub asortymentu ograniczonego do wskazanych towarów w
sklepie internetowym lub stacjonarnym danego Partnera. Wybrany Kod wartościowy można otrzymać po uiszczeniu jego ceny,
każdorazowo wskazanej w Systemie.
Użytkownik: pracownik, współpracownik, klient lub kontrahent klienta MyBenefit uprawniony do korzystania z Systemu.
Słowa użyte w Regulaminie zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej mogą oznaczać, w zależności od kontekstu, także
odpowiednio liczbę mnogą i liczbę pojedynczą. Słowa użyte w jednym przypadku gramatycznym obejmują również inne przypadki
gramatyczne.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady nabywania i realizacji Kodów wartościowych dostępnych dla Użytkowników Systemu
MyBenefit pod adresem www.system.mybenefit.pl.
2. W ramach oferty Kodów wartościowych MyBenefit oferuje Kody o różnej wartości nominalnej, wyrażonej w Polskich Nowych
Złotych, do realizacji u wybranych Partnerów w terminie wyrażonym datą ważności Kodu. Zakup Kodów wartościowych jest
dostępny tylko dla zalogowanych Użytkowników Systemu.
3. Użytkownik nabywa Kod po dokonaniu prawidłowej płatności za niego posiadanymi w systemie punktami i/lub atnością
własną. W przypadku płatności wykorzystującej płatność własną kartą lub e-przelewem zakończenie transakcji następuje z
chwilą otrzymania przez MyBenefit od agenta transakcyjnego informacji o pozytywnym przebiegu procesu płatności przez
Użytkownika).
4. Dostępne metody płatności za Kody określa pracodawca Użytkownika. Użytkownik może nabyć dowolną ilość oferowanych
Kodów, chyba, że w Systemie wyznaczono limity dla poszczególnych Kodów wartościowych.
5. Po zakończeniu transakcji Użytkownik otrzyma w Systemie numer identyfikacyjny zakupionego Kodu wartościowego, którym
posługuje się przy dokonywaniu płatności w sklepie Partnera.
6. Zakupione w Systemie Kody mogą być realizowane u Partnerów nie później niż w ostatnim dniu daty ważności danego Kodu
włącznie. Data ważności Kodów pobranych przez Użytkownika nie podlega przedłużeniu. Kody niewykorzystane przez
Użytkownika przed upływem terminu ważności tracą moc.
7. W przypadku, gdy wartość transakcji jest większa niż wartość Kodu Użytkownik może dopłac brakującą kwotę gotówką,
kartą, e-przelewem lub przelewem zgodnie z dostępnymi u Partnera opcjami.
8. Opis procedury realizacji zakupionego Kodu prezentowany jest Użytkownikowi po zakupie, przy podsumowaniu zrealizowanej
transakcji nabycia Kodu.
9. Partnerzy są uprawnieni do odmowy realizacji Kodów w przypadku, gdy podany Kod nie jest poprawny.
10. Partner może także odmówić realizacji Kodu, w razie technicznego braku możliwości jego realizacji (np. w razie utraty
połączenia internetowego i braku możliwości weryfikacji Kodu wartościowego w systemie informatycznym Partnera).
Niemożność realizacji Kodu wartościowego w takim przypadku jest ograniczona jedynie do czasu naprawy problemu
technicznego przez Partnera.
11. Kody nie podlegają wymianie na gotówkę. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty w gotówce lub w inny
sposób w przypadku gdy wartość towaru lub usługi zakupionych przez Użytkownika jest mniejsza niż wartość realizowanego
Kodu.
12. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania pieniężnego ekwiwalentu Kodu w przypadku, kiedy zwraca towar
opłacony Kodem lub gdy sklep nie może wywiązać się z zamówienia opłaconego Kodem. W wyżej opisanych przypadkach
Partner jest zobowiązany do przekazania Użytkownikowi nowego Kodu o tych samych właściwościach (wartość PLN i termin
ważności).
13. Do realizacji Kodu w większości przypadków wystarczy samo podanie jego numeru identyfikacyjnego. Użytkownik jest
odpowiedzialny za nieudostępnianie numerów identyfikacyjnych zakupionych Kodów osobom trzecim i zabezpieczenie ich
przed wykorzystaniem przez osoby niepowołane. Raz wykorzystany Kod traci moc.
14. Zakupione i poprawnie działające Kody nie podlegają zwrotom, w żadnym przypadku Użytkownikowi nie przysługuje prawo
do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, rzeczowego lub w formie zwrotu punktów na konto w Systemie MyBenefit.
15. Reklamacje związane z towarami i/lub usługami nabytymi z wykorzystaniem Kodów powinny być zgłaszane do Partnera.
16. Reklamacje związane z działaniem Kodów (z wyjątkiem reklamacji dotyczących nabytych towarów lub usług) powinny być
zgłaszane do MyBenefit drogą mailową na adres: system@mybenefit.pl.
17. Reklamacje będą rozpatrywane przez MyBenefit w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
18. Postanowienia Regulaminu nie naruszają prawa do reklamacji związanej z niezgodnością towaru z umową, rękojmią lub
gwarancją. W przypadku gdy Użytkownik skorzystał z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na
odległość, zgodnie z odrębnymi przepisami lub prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży z powodu niezgodności towaru z
umową i zachodzą podstawy do zwrotu ceny sprzedaży na rzecz Użytkownika Partner - w terminie 14 dni od dnia otrzymania
stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zwróci Użytkownikowi środki przeznaczone na zakup
zwracanego towaru w tej samej formie, w jakiej Użytkownik dokonał opłaty (tj. wartość wykorzystanego Kodu w formie
nowego Kodu, a wartość opłacona gotówką lub przelewem w formie odpowiednio gotówki lub przelewu).
19. Zakup Kodu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
20. Procedura realizacji Kodu u Partnera może podlegać dodatkowym regulacjom zawartym w regulaminach wewnętrznych
Partnera.
21. W sprawach nieuregulowanych w wyżej wymienionych Regulaminach stosuje się obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego.
22. Treść Regulaminu dostępna jest zawsze w Systemie MyBenefit dla zalogowanych Użytkowników. Regulamin wchodzi w życie
z dniem 17.10.2014 r.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel